Van Baarsen

Privacy

Privacyverklaring

Van Baarsen Buisleidingen B.V.  gevestigd aan Sloterweg 321 te Badhoevedorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Uw Privacy

Van Baarsen acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijzen waarop Van Baarsen Buisleidingen B.V. persoonsgegevens verwerkt van relaties, klanten en bezoekers van de website. Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens

Van Baarsen Buisleidingen B.V. is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van de verklaring. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders:

 • Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Uitgangspunten

Van Baarsen Buisleidingen B.V. gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. Van Baarsen Buisleidingen B.V. houdt zich hierbij aan de volgende uitganspunten:

 • Regelmatigheid, behoorlijkheid, transparantie: Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 • Dataminimalisatie: Er worden alleen persoonsgegevens verwerkt die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Van Baarsen Buisleidingen B.V. streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.
 • Gegevensbeveiliging: Er worden passende beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Dit betekent dat wij dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Grondslag en doelbinding: Van Baarsen Buisleidingen B.V. zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid: Van Baarsen Buisleidingen B.V. gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Er wordt gezorgd voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.
 • Subsidiariteit: Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n) zoveel mogelijk beperkt.
 • Proportionaliteit: De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van Baarsen Buisleidingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Van Baarsen Buisleidingen B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van sommige van onze stakeholders: Burgerservicenummer (BSN), foto’s en sommige gezondheidsgegevens (bv voor bodemsaneringskeuringen). 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Van Baarsen Buisleidingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen en opdrachten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Van Baarsen Buisleidingen B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte of BUS-meldingen.
 • Ten behoeve van activiteiten rondom de organisatie van opleidingen/cursussen en de werkzaamheden die hier uit voort vloeien.

Geautomatiseerde besluitvorming

Van Baarsen Buisleidingen B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van Baarsen Buisleidingen B.V.) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van Baarsen Buisleidingen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van Baarsen Buisleidingen B.V. verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van Baarsen Buisleidingen B.V. controleert deze afspraken steekproefsgewijs.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van Baarsen Buisleidingen B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van Baarsen Buisleidingen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit is vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail of telefonisch.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Baarsen Buisleidingen B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vbaarsen.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van Baarsen Buisleidingen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigen in de privacyverklaring

Van Baarsen Buisleidingen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn gaan gebracht. Indien Van Baarsen Buisleidingen B.V. een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop u persoonsgegevens verwerkt worden, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in onze nieuwsbrieven

Vragen?

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, of wilt u gebruik maken van uw recht op inzage, correctie of verwijderen van uw persoonsgegevens dan kunt u deze richten aan: Van Baarsen buisleidingen B.V., t.a.v. de Privacy Officer, Postbus 115, 1170AC Badhoevedorp of e-mail: info@vbaarsen.nl